Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Kdo jsi TY a kdo jsem JÁ…MY

– kategorie:

Projekt je zaměřen na žáky 2.stupně

Celý projekt je podle ŠVP školy rozpracován na čtyři tematicky zaměřené celky, které spolu vzájemně souvisí. Tyto dílčí projekty odpovídají učivu 6.-9. ročníků 2.stupně ZŠ.

Cílem projektu „Kdo jsi TY a kdo jsem JÁ … MY“ je pomocí prožitku zvýšit multikulturní povědomí žáků a pochopit tak globální kulturní souvislosti ve vztahu k dějinám, různým kulturám a filozofii v souladu s učivem daného ročníku a jednotlivých předmětů. Využitím netradičních forem výuky a spolupráce s organizacemi, orgány státní samosprávy, spolky a osobnostmi pak dosáhnout lepšího pochopení a tolerantního přístupu k jednotlivci a skupině. Přímou interakcí s příslušníky menšin poukázat na rozdílnost mentality a životního stylu, počínaje žáky školy - Vietnamci a Romové. Následně pak rozšířit problematiku menšin na další skupiny a poukázat na skutečnost, že je rozdílnost přínosná a inspirativní. Plnění jednoho z dalších pilířů naší školy a cílů ŠVP ZŠ Chomutov, Školní 1480. Aktivní zapojení globální, multikulturní a environmentální výchovy do běžné výuky formou praktických činností.

Celý projekt má několik cílů (pilířů)

 1. Seznámit žáky s pojmy rasismus, xenofobie, nacionální socialismus, nesnášenlivost a netolerance, soužití
 2. Využít možností spolupráce s organizacemi, orgány státní samosprávy, spolky a osobnostmi
 3. Navázání kontaktů a vzájemné spolupráce s dalšími školskými zařízeními a širokou veřejností
 4. Plnění stanovených cílů ŠVP a aktivní začlenění globální, multikulturní a environmentální výchovy do výuky všech předmětů – posunutí teoretické části výuky k praktickým činnostem zaměřeným na toleranci a otevřený přístup k menšinám
 5. Společně vytvořit multimediální didaktický materiál pro žáky, pedagogy a širší veřejnost
 6. Umožnit žákům bezprostřední kontakt s osobnostmi různých národností, kultur, vyznání a zaměření
 7. Vést žáky k přijetí takových hodnot, jako je tolerance k lidem a svému okolí, spolupráce, zodpovědné chování, spolurozhodování, a hledání vhodných způsobů řešení konfliktů ve společnosti

V průběhu realizace projektu „Kdo jsi ty a kdo jsem já … MY“ dojde k vytvoření a realizaci:

 • 6. ročníky – vytvoření multimediální prezentace, jazyková mapa světa, rodokmen, pracovní listy a výukový materiál, natočení herci, výlet do divadla v Mostě.
 • 7. ročníky – vytvoření multimediální prezentace, aktivní účast na lekcích tance a bojových umění.
 • 8. ročníky – vytvoření dobových novin, mapa Napoleonových tažení, životopis a slovník osobností, rekonstrukce bitvy, výlet do divadla v Mostě.
 • 9. ročníky – vytvoření návrhu památníku v Letech, návštěva Terezína a Letů, beseda se seniory a zástupci romské, židovské a vietnamské komunity, návštěva AIDS poradny a praktické dílny s akademickým malířem a sochařem
 • Všechny ročníky – prezentace na Magistrátu města Chomutov a v Městské knihovně Chomutov, medializace v místním tisku, rozhlasu a  regionální televizi, web školy, poskytnutí materiálů ostatním školským zařízením.
 • Slavnostní vernisáž prezentace celého projektu.

Hlavními pilíři, které školu charakterizují jsou:

 1. Pohoda prostředí ( pozitivní přístup, individualizace, svoboda)
 2. Zdravé učení ( konstruktivistické učení, hravost, smysluplnost a srozumitelnost, globální pojetí vzdělání)
 3. Otevřené partnerství ( vlastní činnost a aktivita, kooperace a spolupráce, variabilita

PřílohaVelikost
Rozpis projektu pro jednotlivé ročníky61.69 KB
6. ročník - Kdo jsem JÁ a kdo jsi TY...kamaráde I635.59 KB
7. ročník - Sport bez hranic783.65 KB
8. ročník - Malí velcí lidé573.29 KB
9. ročník - Různí, ale rovní873.1 KB
2010-05-04 - Rhodos137.04 KB
2010-05-27 - GOLEM1.65 MB
2010-06-10 Projekt Sopko a křížová výprava1.09 MB
2010-12-22 Vietnamská čajovna2.2 MB
Beseda Sopko a typologie osobnosti198.03 KB
Bůh a víra 1107.29 KB
Bůh a víra 248.27 KB
Cizinci41.8 KB
Den s hercem Divadla rozmanitostí397.9 KB
Homosexualita95.6 KB
Husaři531.2 KB
Judaismus252.11 KB
Rasismus80.23 KB